FÖRETAGSVÄRDERING

Oberoende och professionell företagsvärdering för alla bolag och branscher


FÖRETAGSVÄRDERING

Vi på Calculate är experter på företagsvärdering och har arbetat med värdering av bolag i alla branscher i mer än tio år. Vi utgår alltid från kundens behov när vi tar fram våra värderingar och analyser. På den här sidan berättar vi hur en företagsvärdering går till och vilka metoder som finns för att värdera ett bolag. 


Allt du behöver veta om företagsvärdering


Här går vi igenom hur en företagsvärdering går till, varför den är värdefull och  i vilka situationer företagsvärdering är nödvändigt. Vi tittar också närmare på olika modeller som finns för att analysera ett företags värde. Använd snabblänkarna här nedan för att navigera i artikeln.


Innehåll  - Snabblänkar:


Beställ företagsvärdering

Bolagets nuvarande marknadsvärde

Ett kvalificerat underlag för era strategiska beslut

Stärkande underlag till dina förhandlingar

Er årliga aktiekurs

Aktuell ställning mot er bransch

 
 
 
 
Faktura skickas med produkten. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta om 7% samt påminnelseavgift 60 kr.
 
Integritetspolicyn
 
 

ALLT OM FÖRETAGSVÄRDERING

GRUNDERNA I FÖRETAGSVÄRDERING OCH DE VIKTIGASTE ANALYSMODELLERNA

Så går det till att värdera ett företag


Behöver du värdera ditt företag? Du kanske funderar på att sälja hela eller delar av företaget? Kanske behöver du information om företagets värde för att fatta strategiska beslut om bolagets framtid. I samtliga scenarion är det stor vikt att skaffa sig en realistisk bild av företagets värde. Då behöver du professionell företagsvärdering av en oberoende aktör. 


Företagsvärdering kan också användas för att analysera konkurrenter och är ett nödvändigt underlag om du planerar att köpa ett annat bolag. Men det finns flera anledningar att känna till sitt företagas värde och även vad det är som gör företaget värdefullt. 


Att känna till grunderna i företagsvärdering är värdefullt och något du kommer ha nytta av, oavsett om ditt bolag är litet eller stort och om du funderar på att expandera eller sälja ditt bolag.


Som företagare har du nytta av att veta vilka parametrar man tittar på vid värdering av ett bolag. Men också vilka analysmetoder som används, vilka för- och nackdelar de olika modellerna har och självklart hur du läser en värderingsrapport.


Hur mycket är företaget värt?


Vad är ditt företag värt? En fråga som är värd att veta svaret på oavsett hur långt man kommit i sin resa som företagare. Om vi förenklar frågan så långt det går är företagets värde lika med det pris en eventuell köpare kan tänka sig att betala för företaget. Eller det pris där köparen och säljaren möts. 

Marknadsvärdet, det pris en viss köpare är beredd att betala vid ett visst tillfälle ger dock inget heltäckande eller ens tillfredsställande svar på vad företaget egentligen är värt.


En köpares högsta bud kan mycket väl ligga på en avsevärt lägre nivå än företagets verkliga värde.  På samma sätt kan ägaren kraftigt överskatta värdet av det egna bolaget. Dessutom berättar det här inget om vad det är som gör företaget värdefullt. Eller vad bolaget kommer vara värt i framtiden och hur man kan gå tillväga för att öka företagets värde.


Därför är en oberoende företagsvärdering värdefull


Steg ett om du planerar att sälja ditt företag eller står i begrepp att köpa någon annans företag är ta reda på vad verksamheten verkligen är värd. Att känna till bolagets värde är viktigt i flera scenarion. Till exempel för se till att du kan begära ett marknadsmässigt pris för ditt bolag alternativt lägga ett adekvat bud på företaget du vill köpa.  


Självklart kan du räkna ut värdet själv med hjälp av de modeller vi berättar om på den här sidan. Det kan dock vara svårt att värdera sitt egna bolag på ett objektivt sätt. 


Det är till exempel lätt hänt att man som ägare överskattar det egna bolagets värde. Något som kan ställa till problem, oavsett om du ska köpa eller sälja ett företag. Just därför behöver du profesionell företagsvärdering.


Vad är ditt företag värt?

Skaffa all information du behöver inför strategiska beslut som försäljning, förvärv eller generationsskifte. 

Modeller för värdering av företag


Professionella företagsvärderare använder sig av flera olika metoder. Vissa fokuserar på en enda modell, andra använder en kombination av flera olika modeller. Här listar vi de vanligaste metoderna för att värdera företag.


Du kan själv använda modellerna för att uppskatta värdet på ditt företag. Ingen av beräkningarna ger dock ett entydigt svar. Vi rekommenderar därför att du vänder dig till en professionell företagsvärderare som oss på Calculate om du behöver en säkrare skattning av ditt företags värde. 


Marknadsvärdering: 

Vid den här metoden beräknar man ett företags värde utifrån ett genomsnitt av vad liknande företag sålts för. Marknadsvärdering passar bäst för företag med en tydlig lokal koppling som restauranger, kaféer, butiker och hantverksföretag. Fördelen med marknadsvärdering är att du enkelt skatta ett företags värde på egen hand. 


Du kan själv beräkna ett ungefärligt värde av ditt företag genom att titta på vad liknande företag i ditt område sålts för på sajter som bolagsplatsen.se.


Nackdelen med modellen är att den är särskilt träffsäker och inte tar faktorer som företagets tillgångar, lönsamhet och eventuella komparativa fördelar med i beräkningen. 


Substansvärdering: 

Vid substansvärdering räknar man fram företagets värde utifrån det sammanlagda värdet av företags egna kapital. Eget kapital är samma sak som företagets tillgångar minus skulderna.


Substansvärderingen är en mer precis modell än vad marknadsvärderingen är. Nackdelen är att tillgångar eller lagervaror kan vara över- eller undervärderade i bolagets bokföring. 


Gamla tillgångar kan ha minskat kraftigt i värde utan att det reflekteras i företagets bokföring. Efterfrågan på en viss typ av produkter eller tjänster kan också ha minskat eller ökat. Inte heller det går att uttyda genom att titta tillgångarnas värde i bokföringen. 


Tittar man enbart på det bokförda inköpspriset av lagervaror kan priset  därför trissas upp och ge en väldigt orealistisk bild av företagets värde. Modellen säger inte heller något om exempelvis geografiska fördelar.


En butik eller restaurang som ligger på en paradgata är generellt mer lönsam än en som ligger i ett industriområde eller en förort. Substansvärdering kan dock vara en bra modell exempelvis vid generationsskiften och överlåtelser inom familjen. 


Avkastningsvärdering: 

Avkastningsvärdering är en typ av företagsvärdering som bygger på att man beräknar företagets framtida vinster. Det finns flera olika typer av avkastningsvärdering. 


Kassaflödesvärdering (DCF)

Kassaflödesvärdering som också kallas DCF-värdering är den mest populära metoden av företagsvärdering och används i upp 70 procent av alla företagsvärderingar.

Kassaflödesvärdering bygger på att man räknar på företagets framtida kassaflöden. Skattningen av framtida kassaflöden vilar i sin tur på hur det sett ut historiskt (ett par år tillbaka) viktat mot konjunkturprognoser och analyser av den aktuella branschens utveckling. 


Man tar också med synpunkter från företagets ledning och ägare i beräkningen. Sammantaget ger här en bild av företagets aktuella rörelsevärde och värdet av bolagets aktier. Kassaflödesvärdering passar de flesta företag, men kan vara missvisande för startups och vilande bolag. Residual Income Valuation (RIV)

Residual Income Valuation (RIV),eller residualavkastningsvärdering på svenska, utgår från  företagets kapacitet att skapa värdeskapande vinster, nu och i framtiden. Värdeskapande vinster är de vinster som överstiger kravet på avkastning på eget kapital.


Avkastningskraven skiljer emelleritd en hel del åt mellan olika branscher. Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital är exempelvis betydligt högre för mjukvaruutvecklare och konsultbolag än företag i detaljhandeln. Den här modellen lämpar sig främst på stabila företag som är väletablerade på marknaden.Likvidationsvärdering

Likvidationsvärdering är precis som namnet antyder modell för företagsvärdering där värdet bygger på vad man skulle kunna ta betalt för företagets tillgångar om det skulle avvecklas. 


Likvidationsvärdet, eller slaktvärdet som det också kallas av ekonomer, är lika med värdet av företagets tillgångar minus skulderna och eventuella omkostnader i samband med avvecklingen.


Likvidationsvärdering är främst lämplig för företag som inte genererar vinst och när det inte finns några skäl att tro att företaget kommer göra det i framtiden heller. Kort sagt för företag som ska läggas ner. 


Relativvärdering /  multipelvärdering

Multipelvärdering är en modell som passar bäst för att fastställa värdet på börsnoterade företag. Modellen kräver nämligen att man har tillgång till värderingar av andra liknande företag, vilket är lättast att få tag på för publika bolag. För det här ska funka krävs också att man känner till värdet på tillräckligt många bolag för att snittvärdet ska bli signifikant.


Vid multipelvärdering tittar man först på det aktuella företagets rörelseresultat delat med dess omsättning. Det värdet multipliceras sedan med en multipel som fastställs genom att räkna ut medelvärdet av liknande företag. För att räkna fram multiplarna används också finansiella nyckeltal som P/E-tal eller EV/S-tal. 


Multipeln blir i regel en siffra mellan 3 och 8. Om bolaget är stort, växer snabbt, genererar vinst och administreras effektivt bli multipeln högre. Bolag som däremot växer långsamt, går med förlust eller är beroende av ägartillskott får en lägre multipel.

När behöver jag professionell företagsvärdering?


Hur mycket ett företag är värt kan som vi sett beräknas på flera sätt. Du kan själv använda de här modellerna för att få en uppfattning om ett bolags värde.  Men det är överlag svårt att komma fram till ett helt neutralt värde, särskilt om man själv är ägare till företaget i fråga.


Många företagsägare har byggt upp sina företag på egen hand. Inte sällan under flera decennier och mycket slit och möda. Något som betyder att många tenderar att överskatta det egna bolagets värde.  Samtliga modeller  för företagsvärdering innehåller också ett mått av kvalificerade gissningar och uppskattningar.


Ägare har ofta en tendens att ta med tidigare ansträngningar och egna förväntningar på företagets framtid i beräkning och kan därför komma fram till ett högre värde än vad en oberoende värderingsexpert skulle fastställa. I de flesta fall är det därför bäst att låta en oberoende värderingsexpert utföra värderingen. Då behövs företagsvärdering:


Du behöver ett beslutsunderlag för företagets framtid

Du planerar att sälja företag och vill sätta ett marknadsmässigt pris 

Du planerar att köpa ett bolag och vill vad det är värt 

Jämförelser med konkurrenter i samma bransch

Jämförelse med din bransch som helhet

Du vill veta om företagets aktier är över eller undervärderade (eller bara värdet)

Vid generationsskiften

Förändringar i bolaget ägarstruktur

Beslut kring och hantering av försäkringsfrågor

Hantering av skattefrågor

Vad avgör företagets värde på marknaden?


Hur man än gör så kommer till syvende og sist företagets eventuella pris vid en försäljning vara beroende av vad eventuella köpare faktiskt kan betala.


En Ferrari är av uppenbara skäl mer värd än en Skoda. Samtidigt finns det betydligt fler potentiella köpare till Skodan. Företagets reella värde påverkas på samma sätt av externa faktorer som antalet möjliga köpare och deras möjligheter att finansiera ett köp.


Här följer de viktigaste faktorerna som påverkar ett företagets värde - oavsett vilken värderingsmodell du använder.


Finansiering
Vid köp av företag är det så gott som ingen som betalar för köpet kontant med egna pengar. Köparen måste alltså säkra finansiering. Något som i förlängningen betyder att priset är beroende av hur mycket presumtiva köpare kan låna.


Därmed påverkas företagets värde i förlängningen av saker som den allmänna konjunkturen och räntelägetOm ränteläget är högt kan det bli svårt för möjliga köpare att säkra finansiering.


Det kan också bli svårt att säkra finansiering för köp av företag som inte äger sina egna lokaler eller saknar materiella tillgångar som banken kan använda som säkerhet.


Kassaflöde
En köpare förväntar sig avkastning på sin investering. Om du letar efter en köpare eller en investerare gäller att visa att företaget har och kommer ha ett tillräckligt kassaflöde för att investering ska löna sig i form avkastning.


Hyresavtalet/lokalkostnader
Lokalkostnader är en viktig faktor som påverkar företagets framtida avkastning och därmed bolaget värde.


Om företaget har ett förmånligt hyresavtal och betalar lite i hyra kan detta öka värdet på företaget eftersom lönsamheten då kan bli högre.


Omvänt så är höga hyreskostnader negativt för företagets värde. Inte minst eftersom höga löpande kostnader innebär att köparen tar en större risk


Substans/tillgångar
Vad är det som gör företaget värdefullt? I somliga bolag kan det primära värdet ligga i bolagets tillgångar.


Ett företags maskin- och fordonspark och fastigheter kan i vissa fall vara värda avsevärt mer än själva verksamheten. Det gäller självklart inte för tjänsteföretag som sällan har några materiella tillgångar att tala om.

Har du frågor om företagsvärdering?

Vad gör ett företag attraktivt för köpare?


Planerar du att sälja ditt företag? Då är det av stor vikt att känna till de faktorer som avgör och driver upp ditt företags värde. På sätt kan du förbereda för affären genom att maximera bolagets värde inför försäljningen. 


Det är också viktigt att komma ihåg att förutsättningarna och poolen av möjliga köpare skiljer sig åt för mindre företag och börsnoterade stora företag. 


Vid försäljning av mindre bolag är är bolagets marknadsvärde i hög grad beroende av parternas förutsättningar. Alltså vad säljaren vill ha (vilket kan påverkas av personliga faktorer), parternas förhandlingsförmåga och inte minst vad köparen är beredd och klarar av att betala. 

Faktorerna som driver upp ditt företags värde

Mobilitet

Möjligheten att flytta verksamheten är en viktig faktor för många köpare. Du har helt enkelt möjligt att locka fler köpare ju lättare det är att flytta på verksamheten.


Rena tjänsteföretag, e-handlare och andra webbaserade verksamheter är därför attraktiva för ett större grupp köpare än vad exempelvis ett företag med en fast butik och lokalt etablerad kundkrets är.


Dina chanser att få ett bra pris ditt företag ökar alltså ju lättare det är att flytta företagets verksamhet. 


Allmängiltiga företag är lättare att sälja

En viktig faktor för möjligheten att sälja ett företag är om det krävs avancerade eller starkt nischade kompetenser för att driva verksamheten.


Om det krävs att köparen och eventuella framtida anställda har specialkunskaper för att driva verksamheten effektivt blir poolen av möjliga köpare direkt mindre.


En e-handel som säljer kläder eller andra konsumentprodukter är därför lättare att sälja än ett konsultbolag i oljebranschen där det kan krävas att du är geolog och/eller marinbiolog. Ett företag med en stark affärsidé som kan drivas av vem som helst är mest attraktiva. 


En annan viktig faktor för att företaget ska vara lättsålt är att företagets renome och lönsamhet inte hänger på ägarens person eller kunskaper. En modebloggare eller influencers aktiebolag kan vara väldigt lönsamt och ha extremt låga omkostnader och alltså vara väldigt värdefullt på pappret.  


Samtidigt bygger lönsamheten till stor del på ett personligt varumärke som inte går att överlåta på en ny ägare. Verksamheten står och faller med ägaren namn.


Grundregeln är bolag som inte är beroende av ägaren är lättare att sälja och därför har ett större effektivt marknadsvärde. Samma sak gäller bolag vars framgångar hänger på ägarens eller de anställdas unika kunskaper. 


Lönsamheten är avgörande för bolagets värde

Lönsamhet är en avgörande faktor för att företags marknadsvärde och attraktivitet. Det gäller dock att skilja på vinsten och lönsamheten, det är nämligen långt ifrån samma sak. För att beräkna ett företags lönsamhet behöver man väga vinsten mot olika kapitalmått. Exempel på kapitalmått är eget kapital och total kapital. 


Ett bra mått på lönsamheten i ett företag är räntabilitet på eget kapital (ROE)  - hur mycket avkastning (vinst) man får på egna kapitalet. Två olika bolag kan generera exakt lika mycket i vinst.


Men om det ena bolaget har avsevärt mer eget kapital liggandes i bolaget är räntabiliteten på eget kapital sämre. Något som företaget mindre värdefullt för köparen eller investerare. 


Tillväxt och omsättning

Företag som konsekvent har en hög omsättningstillväxt är mer attraktiva än företag som vars omsättning är låg eller fluktuerar över tid, och därmed i regel mer värdefulla.


Men det gäller att omsättningen är balanserad eller att man fokuserar på nettoomsättningen när man räknar. 


Omsättning rätt och slätt omfattar nämligen också kostnaderna. En hög omsättning är alltså inte per definition lönsam. Om kostnaderna är höga i förhållande till den totala omsättning kan bolagets värde påverkas negativt.


Det är därför viktigt med god planering i företaget så att tillväxten är balanserad och hälsosam. Om du planerar att sälja företag kan det därför vara smart att se över och helst minska kostnaderna,   


Investeringar

För att en investering ska lönsam krävs, som vi sett, att den leder till en avkastning som är högre än avkastningskravet.


Det går förbättra lönsamheten genom att hålla kostnaderna i schack. Men i det långa loppet är viktigt att möjliga investeringarna har potential att bli lönsamma. 


Exempel - värdedrivande investeringar:

En lokal pizzeria som säljer 100 pizzor om dagen kan öka sin lönsamhet genom att investera i ytterligare en anställd och en ugn till. Nu kan man helt plötsligt baka och sälja 200 pizzor, vilket mer än väl räcker till att nå upp till avkastningskravet.  


Men det är inte säkert att en investering i tredje ung är lönsam. Det kanske bara går att sälja 225 pizzor i omårdet pizzerian ligger i, även om man nu har kapacitet att producera 300. Investeringen i den tredje ugnen har därmed inte ökat lönsamheten och inte heller bolagets värde. 


Det gäller därför att göra en noggrann analys av marknaden och olika alternativ inför investeringar. 

Beställ företagsvärdering idag


Vi på Calculate har arbetat med företagsvärdering i mer än tio år. Vi erbjuder en oberoende, träffsäker och pålitlig analys av värdet på ett företag  - oavsett om det är ditt eget eller någon annans.


Våra analyser utgår alltid från kundens behov och bygger på de tre senaste bokslutsåren. På så sätt får du alltid en balanserad och tillförlitlig värdering. Vår företagsvärdering passar alla bolag, stora som små, och kommer med ett mycket konkurrenskraftigt pris


Rapporten innehåller:

Företagets nuvarande marknadsvärde
Ett kvalificerat underlag för strategiska beslut
Stärkande underlag för eventuella förhandlingar
Bolagets årliga aktiekurs
Aktuell ställning mot er bransch


Pris från 5 995 kronor